EBI header

 

 

he8

 

„EBI” KERÉKPÁROS KÁRTYA(MÁGNESKÁRTYA) BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

NEUZER Kerékpár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: H-2500 Esztergom, Mátyás király u. 45., cégjegyzékszáma: 11-09-005003, adatkezelési nyilvántartási száma:……………., képviseli Neuzer András ügyvezető igazgató), mint bérbeadó (továbbiakban Bérbeadó)

másrészről:

név:                 …………………………………..

születési hely:   ………………………………….

születési idő:    ………………………………….

anyja neve:       ………………………………….

lakcím:             ……………………………………………………………………………………………………………………  
           (irányítószám ,helységnév, közterület neve, házszám)

személyi igazolványszám: ………..…    telefonszám: …………………     e-mail cím: …………………….  

mint bérlő (a továbbiakban Bérlő), együttesen Felek között

az „EBI” „Esztergomi Bicikli” közösségi kerékpár használatát lehetővé tevő Kerékpáros kártya (mágneskártya) bérletére vonatkozóan, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

 1. Szerződő felek megállapodnak, hogy 201... .... .... napjától 201... .... .... napjáig Bérbeadó ……………………… azonosító jelű Kerékpáros kártyát (mágnes kártyát) (a továbbiakban: Bérelt dolog) a Bérlő használatába adja. A Bérlő a Bérelt dolgot jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átveszi, és annak használatáért a bérleti díjat a 9. pontban foglaltak szerint megfizeti.
 2. Szerződő felek rögzítik, hogy a Bérelt dolog birtokában a Bérlő jogosulttá válik, hogy az „EBI” „Esztergomi Bicikli” közösségi kerékpárt a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklet, AZ „ESZTERGOMI BICIKLI” - „EBI” KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATÁ-ban foglalt feltételek teljesítése esetén, a Szabályzatban meghatározott szabályok szerint használja.
 3. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérlet időtartama alatt a Bérelt dolog műszakilag alkalmas az. 1. számú mellékletben meghatározottak szerint a rendeltetésszerű és szerződéses célja szerinti használatra, illetve azért, hogy a bérlet időtartama alatt harmadik személynek a Bérelt dologra vonatkozóan nincs olyan joga vagy igénye, amely a Bérlőt a használatban akadályozza, korlátozza vagy kizárja.
 4. Bérlő kijelenti és jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a Bérelt dolog, valamint a Bérelt dolog birtokában igénybe vehetőEBI közösségi kerékpár használatára vonatkozó szabályokról – különösen a használattal együtt járó Bérlőt terhelő felelősségről - Bérbeadó részletesen tájékoztatta.
 5. Bérlő köteles a Bérelt dolgot rendeltetésének megfelelően kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Bérlő nem jogosult a Bérelt dolgot másnak használtra átadni, bérbe adni, kölcsönadni. Ezen kötelezettségek megszegéséből származó minden felmerülő kárért Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik.
 1. Bérlő 5. pontban foglalt kötelezettsége különösen kiterjed a Bérelt dolog elveszítéstől és a lopástól való megóvására.
 1. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Bérlő a Bérelt dologgal kapcsolatos minden rendkívüli eseményről köteles Bérbeadót értesíteni (kiemelten rongálódás, ellopás esetén). Bérlő köteles kellő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a Bérelt dolog illetéktelen személyek általi használata megakadályozható legyen.
 2. A Bérelt dolog megsemmisülése, elvesztése esetén a bérlet megszűnik.
 3. A Bérelt dolog bérleti díja egyszeri díj, jelen szerződés aláírásával egyidejűleg, számla ellenében,készpénzben megfizetendő összeg. A Bérelt dolog bérleti díja 600 Ft, azaz hatszáz forint. Bérbeadó Bérlőtől kaucióra nem tart igényt.
 4. Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során együttműködve kötelesek eljárni. Minden olyan körülményről, akadályról, amely a jelen szerződés teljesítése szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul kötelesek értesíteni. Jelen szerződéssel összefüggő minden értesítést, egyéb közlést szerződő felek írásban ajánlott-tértivevényes levél formájában vagy fax, e-mail SMS útján kötelesek egymás felé megtenni, a jelen szerződésben megadott címre és telefonszámra küldve. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az így másodszor elküldött levél a postára adástól számított 5. napon akkor is a címzetthez megérkezettnek tekintendő, ha az „ismeretlen”, „elköltözött”, „cím elégtelen”, „nem fogadta el”, vagy „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.
 5. Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy minden - jelen szerződés szempontjából releváns - adatban bekövetkező változásról 3 munkanapon belül írásban, igazolható módon értesíti Bérbeadót. Amennyiben Bérlő elmulasztja ezt a kötelezettségét, az ebből eredő teljes kárfelelősség terheli.
 6. Bérlő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Bérbeadó a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint kezelje, különösen a jelen szerződés és annak 1. sz. mellékletéből eredő bérbeadói igények érvényesítése körében. Bérlő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy személyes adatai kezelésének szabályairól Bérbeadó tájékoztatta.
 7. Bérlő jelen szerződés aláírásával kifejezetten elismeri, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. mellékletet megismerte, azzal kapcsolatos kérdéseire választ kapott és a benne foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Szerződő felek jelen bérleti szerződést annak elolvasása, megértése és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag saját kezűleg aláírták.

Kelt: Esztergom, 201. …………………. …. napján

…...........................................                                         ….......................................

                        Bérbeadó                                                                          Bérlő

Az elektromos biciklizéshez elengedhetetlen a napelem. A napelem rendszer ár sok tényezőtől függ.